Upprätta Underhållsplan

Vad är en underhållsplan och vad är den bra för?
En underhållsplan är en sammanställning av fastighetens behov av periodiserat underhåll (t.ex. fönstermålning, takrenovering, osv). Underhållsplanen baseras på besiktningar där fastighetens olika delar bedöms och mängdas. Varje del kostnadsberäknas för utbyte eller renovering och informationen förs in i underhållsplanen.
Styrelsen nyttjar planen som redskap för den långsiktiga planeringen. Förvaltningen har nytta av mängdlistan och för att veta vad som ska göras innevarande år.

Syftet med underhållsplaneringen:
•    Skapa beredskap inför framtida underhållsutgifter
•    Redskap för att jämna ut kostnader
•    Minska andelen okända-och akuta insatser
•    Faktaunderlag för årligt avsättningsbehov för underhåll
•    Underlag för budgetarbetet och för rätt boendekostnad
•    Ger tidsintervall för underhåll och enkelt att följa upp och omprioritera åtgärder