ventilationtak

OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Funktionskontroll av ventilation i byggnader

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK och det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK är utförd och godkänd.
Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant med regelbundna intervaller beroende på typ av ventilation enligt nedan:

Byggnad, ventilationstypIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FT, FTX, FX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilationEndast vid nybyggnad/nyinstallation

Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov. Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid då anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en av funktionskontrollanten utsatt tid. Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdöma vite.