Personuppgifter

Valvet behandlar personuppgifter i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Kund i enlighet med beställd tjänst. Vidare behandlar vi personuppgifter för att säkerställa drift av Valvets kundportal, webbtjänster och genomförande av Valvets tjänster.

Valvet behandlar även personuppgifter för att kunna hjälpa Kund vid felanmälan, frågor om avtal, betalningar, hantering av förvaltningsärenden samt för att tillvarata Kunds rättigheter och för att fullgöra Valvets skyldigheter enligt Förvaltningsavtalet med Kund. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är för fullgörande av ingångna avtal. För m,er detlajerad information hänvisar vi till vår integritetspolicy